Požehnania a posvätenia dopravných prostriedkov
Výbery z knihy Nábožne výlevy - Andrej Radlinský, vydanie z roku 1905


Žehnanie železníc a vlakov

Pomoc naša v mene Pána.
R.: Ktorý učinil nebo i zem.
Pán s vami.
R.: I s duchom tvojim.

Modlime sa. Všemohúci, večný Bože, ktorý si všetky živly k sláve Svojej a k prospechu ľudí stvoril: ráč, prosíme, železnicu túto a jej nástroje požehnať (+) a dobrotivou opaterou svojou vždycky ochraňovať, aby služebníci Tvoji, keď sa budú rýchle ponáhľať na ceste, podľa zákona Tvojho pokračujúc a cestou prikázaní Tvojich bežiac, do nebeskej vlasti šťastlive sa dostať mohli Skrze Krista, Pána nášho.
R.: Amen.

Modlime sa. Buď milostivý, Pane Bože, prosbám našim, a požehnaj (+) vozy tieto Svojou svätou pravicou; pridaj k nim Svojich svätých anjelov, aby všetkých, ktorí sa na nich povezú, osvobodili a ochránili vždycky od každého nebezpečenstva; a jako si onomu muríňovi, na voze svojom sediacemu a sväté Písmo čítajúcemu, skrze apoštola Svojho vieru a milosť udelil: tak ukáž cestu spasenia služebníkom Svojim, ktorí by milosťou Tvojou podporovaní a dobre skutky vykonávajúci, po všetkých protivenstvách cesty a života tohto večné radosti dosiahnuť zaslúžili. Skrze Krista, Pána nášho.
R.: Amen.

Potom kňaz pokropí železnicu a vlaky žehnanou (svätenou) vodou.

Žehnanie novej lode

Pomoc naša... (atď.)
Pán s vami... (atď.)

Modlime sa. Buď milostivý, Pane, prosbám našim a požehnaj (+), loď túto Svojou svätou pravicou, i všetkých, ktorí sa na nej plaviť budú, ako si požehnať ráčil koráb Noemov, plávajúci v potope: podaj mi, Pane, pravicu Svoju, ako si podal blahoslavenému Petrovi, chodiacemu po mori, zošli Svojho svätého Anjela z neba, ktorý by ju vždy oslobodzoval a ochraňoval od všeliakých nebezpečenstiev, so všetkým, čo bude na nej: služobníkov Svojich, po prevýšených nebezpečenstvách, ochraňuj vždy s prístavom bezpečným a s plavbou tichou; a po vybavených a štastlive dokonaných všetkých prácach, ráč ich naspäť priviesť ku svojim k veľkej ich radosti. Ktorý žiješ a kraľuješ atď.
R.: Amen

Potom pokropí loď žehnanou vodou


(+) - úkon: Žehnanie znakom kríža.

Cestovný poriadok Aktuál

Sacrum Imperium

Katolícky katechizmus

Kresťanský časopis
späť na hlavnú stránku - Cestovný poriadok Aktuál